Studium obowiązujące – tok przeprowadzonych prac i procedur
Opracowanie Studium to długi proces. Prace nad dokumentem uchwalonym 21 grudnia 2021 roku trwały ponad 2 lata.
Tu możesz  śledzić  przebieg przebieg przeprowadzonych w tym czasie prac.

Rada Miasta poprosiła o dodatkowy czas na analizę projektu dokumentu złożonego do Kancelarii Rady Miasta. W wyniku dodatkowego spotkania Rada złożyła propozycję zmian rozstrzygnięcia uwag przez Prezydenta. Prezydent przychylił się do propozycji czego wynikiem jest zmieniony wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem oraz uzasadnieniem z którym zapoznać się można w zakładce nr 5. Przypominamy, że załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice jest rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium, nieuwzględnionych i w części nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

Projekt uchwały wraz z projektem Studium został złożony 9 grudni 2021 r do Kancelarii Rady Miasta. Z nowym projektem Studium można się zapoznać w zakładce nr 6.

To już było:

Zakończyliśmy kolejny etap procedury planistycznej w której projekt Studium był wyłożony do publicznego wglądu.

Konsultacje projektu trwały od 14 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r., do dnia w którym kończył się termin składania uwag. W tym czasie każdy zainteresowany mógł skonsultować swoje uwagi oraz wyjaśnić wątpliwości dzwoniąc do Zespołu Planowania i Strategii UM pod numer 32 31-71-157. Można było również umówić się na indywidualną wizytę w Urzędzie. 29 grudnia o godz.16:30 odbyła się dyskusja publiczna on-line – w pewnym momencie było 49 uczestników, poniżej znajduje się protokół z dyskusji.

Złożone uwagi zostały przeanalizowane i rozstrzygnięte przez Prezydenta. Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem oraz uzasadnieniem znajduje się poniżej w zakładce nr 5.  Zgodnie z planem pracy Rady Miasta uchwalenie Studium planowane jest na sesji 16 września 2021 r.

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych oraz zbierania wniosków mieszkańców dot. studium, które można było składać do 30 listopada 2019 r. Wpłynęło ponad 200 wniosków. Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach i za każdy złożony wniosek. Wnioski zostały przekazane projektantom trwa ich analiza. Nie wszystkie dotyczyły spraw związanych ze Studium. Duża część to wnioski dotyczące bieżących spraw inwestycyjnych w mieście utrudniających codzienne życie mieszkańcom miasta. Wszystkie te sprawy zostaną pogrupowane i przekazane Kancelarii Prezydenta Miasta. Etap analizy wniosków i przygotowania wstępnego projektu Studium potrwa kilka miesięcy.

Poniżej zostały udostępnione wykazy wniosków złożonych w trakcie procedury zawiadomienia/ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium.

Odpowiedzią na składane wnioski będzie przedstawiony projekt zmiany Studium w trakcie procedury wyłożenia projektu do publicznego wglądu (zgodnie z Art. 11 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W ramach pierwszych konsultacji społecznych przeprowadzanych na przełomie września i października 2019 roku w trakcie procedury zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany Studium:

odbyło się szkolenie dla radnych, przewodniczących rad i zarządu dzielnic w dniu 18 września w Urzędzie Miasta Mysłowice

zorganizowane były punkty konsultacyjne w terenie

  • 14 września na  Festynie w Janowie
  • 15 września na Dożynkach Miejskich w Kosztowach

Odbyło się 5 spotkań mieszkańców z projektantami na terenie miasta Mysłowice, które odbyły się w

  • I LO im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8 w dniu 23 września
  • Mysłowickim Ośrodeku Kultury, ul. Grunwaldzka 7 w dniu 1 października
  • SP nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3 w dniu 7 października
  • CKZIU ul. Pocztowa 20 w dniu 21 października
  • Mysłowickim Ośrodeku Kultury, ul. Laryska 5 w dniu 23 października

W ramach konsultacji uruchomiliśmy geoankietę, niestety nie cieszyła się spodziewaną popularnością. Z liczby prawie 70 tysięcy mieszkańców tylko 346 respondentów zdecydowało się oddać w niej swój głos. Raport z geoankiety został udostępniony poniżej w zakładce Konsultacje społeczne / zawiadomienie o przystąpieniu – podsumowanie konsultacji

1Opracowania analityczneRozwiń Zwiń
Aktualny
etap projektu
Prezydent Miasta rozpatrzył złożone uwagi do projektu planu. Z tabelą rozstrzygnięć można zapoznać się wchodząc w szczegóły. Trwa nanoszenie zmian do projektu planu zgodnie z przyjętymi uwagami.
szczegóły