Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uwagi złożone do Studium zostały rozpatrzone. Z rozstrzygnięciem możesz zapoznać się
tutaj