Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

26 lutego upłynął termin na składanie uwag do projektu Studium. Trwa ich analiza.
zobacz szczegóły