Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przyjęte uchwałą nr L/761/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta rozpatrzył złożone uwagi do projektu planu. Z tabelą rozstrzygnięć można zapoznać się wchodząc w szczegóły. Trwa nanoszenie zmian do projektu planu zgodnie z przyjętymi uwagami.
szczegóły