Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przyjęte uchwałą nr L/761/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r.