Strategia rozwoju
Mamy nową Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+

Czym jest strategia?

Mysłowice opracowały nową strategią rozwoju. Pozwoli to zaprogramować rozwój miasta poza perspektywę 2030 roku. Tworzenie strategii rozwoju, czyli długoterminowego planu działania to ważny moment w życiu miasta.

W ciągu kilku miesięcy prac diagnostycznych, analitycznych, warsztatowych i konsultacji społecznych chcieliśmy wypracować optymalną dla naszego miasta ścieżkę rozwoju. Duża dynamika przemian społecznych i demograficznych, gospodarczych, środowiskowych wskazuje, że stworzenie planu działania na przyszłość jest już wyzwaniem samym w sobie.

Dlatego zależał nam na tym aby proces tworzenia nowej strategii był możliwe najszerszy, uspołeczniony, uwzględniający potrzeby, ale również opinie i pomysły mieszkańców i osób, które na co dzień z miasta korzystają i działają na jego rzecz. Ważne było również zdanie i opinia naszych liderów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, czy też przedsiębiorców. Nie zapominamy o naszej tradycji i dziedzictwie, jednocześnie patrzymy w przyszłość. Kluczowe dla naszego miasta wydają się dziś być kwestie demografii oraz środowiska.

Co już jest za nami?

Na każdym etapie zapraszaliśmy mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+. Był to proces dość długi. Od maja 2022 roku rozpoczęliśmy pracę nad diagnozą. Diagnoza pozwoliła nam uzyskać wiedzę na temat problemów i potencjałów naszego miasta. Pozwoliła określić, w co powinniśmy inwestować w przyszłości aby miasto stawało się atrakcyjniejsze do życia.

Dokumenty z przeprowadzonych prac diagnostycznych

Szanowni Państwo, zakończyliśmy ważny etap uspołecznienia prac nad częścią postulatywną Strategii Rozwoju Mysłowic 2030+. W trakcie tematycznych warsztatów dotyczących wymiaru społecznego, gospodarczego oraz środowiskowego wypracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami i liderami wizję Mysłowic, cele i priorytety oraz kierunki działań. Zdefiniowaliśmy w trakcie tych prac łącznie 10 kluczowych priorytetów rozwoju Mysłowic.

Za nami wiele spotkań i konsultacji.

W terminie od dnia 29 marca 2023 r. do dnia 3 maja 2023 r. trwały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+. W trakcie trwania konsultacji projekt Strategii zaprezentowany został mieszkańcom Mysłowic oraz został zaopiniowany przez organy administracji publicznej. W tym czasie przeprowadzono również konsultacje dotyczące oddziaływania założeń tego dokumentu na środowisko.

W trakcie konsultacji wpłynęły opinie od mieszkańców oraz od podmiotów publicznych, które pozwoliły doprecyzować i uzupełnić wybrane zapisy Strategii. W opiniach zwrócono między innymi uwagę na to, iż ważne jest eksponowanie historii miasta, gdyż jest to znaczący potencjał. Kluczem do sukcesu w realizacji inicjatyw społecznych są liderzy – należy ich poszukiwać i wspierać. Mieszkańcy zwrócili uwagę, iż należy uzgadniać wspólny kalendarz imprez – także pomiędzy poszczególnymi radami dzielnic. W odniesieniu do rozwoju gospodarczego na terenie Mysłowic, zwrócono uwagę na rozwój szkolnictwa zawodowego.

Przypominamy, iż Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ będzie najważniejszych dokumentem wskazującym cele i kierunki rozwoju miasta. W dokumencie przewidziano dwa cele rozwoju:

 • Cel strategiczny 1. Mysłowice dla mieszkańców i biznesu,
 • Cel strategiczny 2. Mysłowice dla środowiska.

Strukturę celów uzupełniają priorytety, które wskazują zakres interwencji, jaki Mysłowice realizować będą w perspektywie 2030 roku:

Cel strategiczny 1. Mysłowice dla mieszkańców i biznesu:

 

 • Priorytet 2.1. Miasto blisko mieszkańców – usprawnienie procesu komunikacji społecznej,

 

 • Priorytet 2.2. Miasto dumne ze swojej historii oraz teraźniejszości – wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o tożsamość miasta i rozwój turystyki,

 

 • Priorytet 2.3. Miasto z atrakcyjną ofertą mieszkaniową, sprzyjające aktywności – rozwinięcie oferty mieszkaniowej wykorzystującej atuty lokalizacyjne, przestrzenne i usługowe,

 

 • Priorytet 2.4. Mysłowice dla mieszkańców, biznesu i turystów – kontynuacja rewitalizacji miasta

 

 • Priorytet 2.5. Miasto zintegrowane społecznie,

 

 • Priorytet 2.6. Mysłowice otwarte na biznes,

 

 • Priorytet 2.7. Miasto dobrze skomunikowane.

 

Cel strategiczny 2. Mysłowice dla środowiska:

 

 • Priorytet 2.1. Miasto przystosowane do zmian klimatu i chroniące zasoby przyrodnicze – zwiększenie odporności na zmiany klimatu oraz zwiększenie bioróżnorodności systemu ekologicznego miasta,

 

 • Priorytet 2.2. Miasto chroniące środowisko – usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Prace zostały zakończone.

W dniu 26 października 2023r. Rada Miasta Mysłowice przyjęła uchwałę nr LXXIII/1204/23 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ „. W dniu 29 listopada 2023r. Prezydent Miasta Mysłowice wydał Zarządzenie nr 669/23 w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu do Strategii Miasta Mysłowice 2030+. dokument ten reguluje proces monitoringu realizacji zapisów Strategii.

 

Sporządzenie dokumentu powierzono specjalistycznej firmie Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, aby zapewnić formułę ekspercko-partycypacyjną, optymalną przy opracowaniu tego typu dokumentu.

Do 31 maja można było składać wnioski do mpzp dla części Mysłowic zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia br.. Obecnie trwają konsultacje ws.uchwały krajobrazowej. Otwarte spotkania odbęda się w Urban Labie 14 i 28 czerwca o godz.16:00
szczegóły