Strategia rozwoju
Pracujemy nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+

Czym jest strategia?

Mysłowice kontynuują prace nad nową strategią rozwoju. Pozwoli to zaprogramować rozwój miasta poza perspektywę 2030 roku. Tworzenie strategii rozwoju, czyli długoterminowego planu działania to ważny moment w życiu miasta.

W ciągu kilku miesięcy prac diagnostycznych, analitycznych, warsztatowych i konsultacji społecznych chcieliśmy wypracować optymalną dla naszego miasta ścieżkę rozwoju. Duża dynamika przemian społecznych i demograficznych, gospodarczych, środowiskowych wskazuje, że stworzenie planu działania na przyszłość jest już wyzwaniem samym w sobie.

Dlatego zależy nam na tym aby proces tworzenia nowej strategii był możliwe najszerszy, uspołeczniony, uwzględniający potrzeby, ale również opinie i pomysły mieszkańców i osób, które na co dzień z miasta korzystają i działają na jego rzecz. Ważne jest również zdanie i opinia naszych liderów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, czy też przedsiębiorców. Nie możemy zapomnieć o naszej tradycji i dziedzictwie, jednocześnie musimy spoglądać w przyszłość. Kluczowe dla naszego miasta wydają się dziś być kwestie demografii oraz środowiska.

Co już jest za nami?

Pragniemy na każdym etapie zapraszać mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+. Będzie to proces dość długi. Od maja 2022 roku rozpoczęliśmy pracę nad diagnozą. Zakończyliśmy etap badań diagnostycznych. Diagnoza pozwoli nam uzyskać wiedzę na temat problemów i potencjałów naszego miasta. Pozwoli określić, w co powinniśmy inwestować w przyszłości aby miasto stawało się atrakcyjniejsze do życia.

Dokumenty z przeprowadzonych prac diagnostycznych

W którym miejscu jesteśmy?

Szanowni Państwo, zakończyliśmy ważny etap uspołecznienia prac nad częścią postulatywną Strategii Rozwoju Mysłowic 2030+. W trakcie tematycznych warsztatów dotyczących wymiaru społecznego, gospodarczego oraz środowiskowego wypracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami i liderami wizję Mysłowic, cele i priorytety oraz kierunki działań. Zdefiniowaliśmy w trakcie tych prac łącznie 10 kluczowych priorytetów rozwoju Mysłowic. 

 

 

Co jeszcze przed nami?

Przed nami kolejny etap prac. W lutym chcielibyśmy rozpocząć szerokie konsultacje projektu dokumentu Strategii Rozwoju Mysłowic 2030+ oraz poddać go opiniowaniu przez wybrane instytucje, w tym Zarząd Województwa Śląskiego, jak też sąsiednie gminy. Obecnie pracujemy nad dopracowaniem treści dokumentu Strategii. Pracujemy również nad opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko

Przewidujemy, że Strategię Rozwoju Mysłowic 2030+ uchwalimy jako obowiązujący dokument w drugiej połowie 2023 roku.

 

Sporządzenie dokumentu powierzono specjalistycznej firmie Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, aby zapewnić formułę ekspercko-partycypacyjną, optymalną przy opracowaniu tego typu dokumentu.

Rozpoczęliśmy konsultacje projektu dokumentu Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+. Uwagi można składać w terminie od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 3 maja 2023 roku.
szczegóły