Plany miejscowe

Obowiązujący od roku 1993 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Miasto Mysłowice posiada 15 dzielnic: dz. Piasek, dz. Bończyk – Tuwima, dz. Szopena – Wielka Skotnica, dz. Stare Miasto, dz. Centrum, dz. Janów Miejski – Ćmok, dz. Brzęczkowice i Słupna, dz. Morgi, dz. Brzezinka, dz. Wesoła, dz. Larysz – Hajdowizna, dz. Kosztowy, dz. Krasowy, dz. Dziećkowice, dz. Ławki.

Dla dwóch obszarów obejmujących swymi granicami część dzielnic: Bończyk – Tuwima oraz Janów Miejski – Ćmok podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oryginały planów miejscowych przechowuje Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania tutejszego urzędu do wglądu w godzinach pracy urzędu pod adresem: Plac Wolności 5, pok. nr 109 (tel.: 032/ 31 71 324) .

Z planami miejscowymi można zapoznać się również na Mysłowickim  GEOPORTALU  oraz na www.bip.myslowice.pl

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej dostępne są na portalu https://zsip.myslowice.pl/ w panelu PORTAL METADANYCH istnieje również możliwość pobrania WMS z danymi dostępnymi na geoportalu Mysłowic.

Uwagi złożone do Studium zostały rozpatrzone. Z rozstrzygnięciem możesz zapoznać się
tutaj