Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Planowania przestrzennego w Mysłowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni rolę jedynie dekoracyjną,
 • część obrazów reprezentująca mapy jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności” i „Wersja kontrastowa”.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres um@myslowice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne dane kontaktowe do Urząd Miasta Mysłowice – https://planowanie.myslowice.pl/

Dostępność architektoniczna

 • Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
  Tel. 32 31 71 100
  Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – podjazd od ul. Powstańców, drzwi automatyczne.
  Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku.
  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
  Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 • Urząd Miasta Mysłowice, ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
  Tel. 32 31 71 100
  Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – dogodne dojście do windy od dziedzińca wewnętrznego Urzędu.
  Winda posiada system głośnomówiący i oznaczenia numerów pięter w alfabecie Braille’a.
  Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  Toalety dla osób z niepełnosprawnością i/lub poruszających się na wózku znajdują się na wszystkich piętrach budynku.
  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
  Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 • Urząd Miasta Mysłowice – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
  Tel. 32 225 10 85, 32 225 10 59
  Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – wejście do budynku z niskim progiem, zainstalowana platforma do przewozu osób poruszających się na wózku.
  Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością na parterze budynku.
  W pobliżu budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest na parterze budynku.
  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
  Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.