Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Planowania przestrzennego w Mysłowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni rolę jedynie dekoracyjną,
 • część obrazów reprezentująca mapy jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności” i „Wersja kontrastowa”.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Sawicka, dostepnosc@um.myslowice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 31 71 313.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Mysłowice

Adres: ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

E-mail: um@myslowice.pl

Telefon: 32 31 71 100

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
– sposób kontaktu,
– wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeżeli dotyczy).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Prezydenta Miasta Mysłowice. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba główna: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1

  Tel. 32 31 71 100

  Pozostałe wydziały urzędu znajdują się:

  ul. Strażacka 7 – Zespół Administracji Drogowej Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

  ul. Olbrychta Strumieńskiego 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ochrony Środowiska,

  ul. Mikołowska 50 – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego.

  ul. Pl. Wolności 5 – Wydział Podatków i Opłat lokalnych oraz Egzekucji, Wydział Budżetu, Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Architektury Planowania i Strategii, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

  Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Powstańców 1:

  * Do budynku prowadzi 6 wejść, w tym od:

  • ul. Powstańców 1 dwa wejścia,
  • ul. Plac Wolności 5 jedno wejście,
  • ul. Strażackiej 1 na dziedzińcu wewnętrznym 3 wejścia.

  * Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  * Osoby ze szczególnymi potrzebami, w przypadku braku możliwości dotarcia do odpowiedniego wydziału, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie proszone są o kontakt z właściwym merytorycznie wydziałem poprzez pracownika Punktu Informacyjnego lub portierni. Pracownik danej komórki zejdzie do osoby zainteresowanej, czekającej przy Punkcie Informacyjnym lub portierni.

  * Dla osób na wózkach dostępne jest Biuro Obsługi Mieszkańca z toaletą dla osób niepełnosprawnych od wejścia A oraz każde piętro dostępne z windy przy wejściu D.

  * W budynku występują architektoniczne bariery pionowe w postaci kolumn.

  * W przejściach pomiędzy poszczególnymi częściami urzędu na każdym piętrze znajdują się schody.

  * W budynku nie ma:

  • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
  • tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
  • informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

  Wejście A od ul. Powstańców 1 – wejście główne:

  Wejście główne do Urzędu Miasta Mysłowice

   

  * Do wejścia prowadzą schody, dostępny jest podjazd dla wózków.

  * Do wejścia prowadzi przedsionek, który zawiera 2 pary drzwi jednoskrzydłowych bez progów, w tym jedną parę drzwi automatycznych otwieranych na zewnątrz.

  * Wchodzi się bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca, w którym na wprost wejścia znajduje się Punkt Informacyjny.

  W punkcie można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego online, pętli indukcyjnej, oraz w razie potrzeby zostanie udzielona informacja, gdzie można załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.

  * Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie Biura Obsługi Mieszkańca korytarzem po lewej stronie za drzwiami jednoskrzydłowymi lekkim, otwieranymi do środka, bez progu.

  * Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po przy podjeździe dla wózków.

  Wejście B od ul. Powstańców 1: