Złóż wniosek
Procedura składania wniosku - jak to zrobić w 4 krokach

1

Zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami znajdującymi się w działach „Planowanie przestrzenne” i „Czym jest Studium”.

 

2

Zapoznaj się z kartą usługi

3

Wypełnij wniosek

4

Złóż wniosek

Podstawowymi zasadami w planowaniu przestrzennym są występujące zależności i różnice między dokumentami planistycznymi:

  • Studium obejmuje swoimi granicami całe miasto, czyli każda działka jest objęta Studium.
  • Plan miejscowy sporządza się dla danego obszaru w związku z tym całe miasto nie ma pokrycia planami miejscowymi – to obrazuje ta mapa.
  • Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a plan miejscowy tak.
  • Ustalenia planu miejscowego nie mogą naruszać ustaleń Studium, nie odwrotnie. W związku z tym Studium jest dokumentem nadrzędnym i wyznacza kierunki zagospodarowania terenu.
  • Plan miejscowy jest bardziej szczegółowy niż Studium i ustala przeznaczenie terenu oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy.
  • Studium jak i plan miejscowy jako kompletne dokumenty składają się z tekstu i rysunku. Studium posiada dwa rysunki jeden to mapa kierunków – czyli planów na przyszłość, a druga to mapa uwarunkowań – czyli stanu istniejącego w momencie sporządzania opracowania.
Wybierz swój wniosek:

AP-16 wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice

Ten wniosek składa się w przypadku gdy:

AP-17 uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ten wniosek składa się w przypadku gdy:

  • chcesz złożyć uwagę do projektu planu, który obecnie jest w trakcie tzw. procedury wyłożenia do publicznego wglądu takie plany znajdują się tutaj pamiętaj, aby uwaga była złożona w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu w przeciwnym razie nie będzie mogła być brana pod uwagę w formalnej procedurze.
AP-18 uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice

Ten wniosek składa się w przypadku gdy:

  • chcesz złożyć uwagę do projektu studium, który obecnie jest w trakcie tzw. procedury wyłożenia do publicznego wglądu, jeśli taka procedura jest przeprowadzana, projekt studium znajdziesz tutaj. Pamiętaj, aby uwaga była złożona w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu w przeciwnym razie nie będzie mogła być brana pod uwagę w formalnej procedurze planistycznej.
AP-19 wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ten wniosek składa się w przypadku gdy:

  • gmina podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu i ogłosiła o możliwości składania wniosków/propozycji/oczekiwań, wyznaczając termin na ich składanie, jeszcze przed opracowaniem projektu planu. Takie ogłoszenia wraz z uchwałami o przystąpieniu znajdują się tutaj.
AP-20 wniosek do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ten wniosek składa się w przypadku gdy:

  • gmina podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany Studium i ogłosiła o możliwość składania wniosków/propozycji/oczekiwań, wyznaczając termin na ich składanie, jeszcze przed opracowaniem projektu. Takie ogłoszenie wraz z uchwałą o przystąpieniu znajduje się tutaj.