Złóż wniosek
Procedura składania wniosku - jak to zrobić w 4 krokach

1

Zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami znajdującymi się w działach „Planowanie przestrzenne” i „Czym jest Studium”.

2

Zapoznaj się z kartą usługi

3

Wypełnij wniosek

4

Złóż wniosek

AB-16 wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice
AB-17 uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
AB-18 uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice
AB-19 wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
AB-20 wniosek do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
26 lutego upłynął termin na składanie uwag do projektu Studium. Trwa ich analiza.
zobacz szczegóły