Złóż wniosek albo uwagę
Procedura składania wniosku - jak to zrobić w 4 krokach

1

Zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami znajdującymi się w działach „Planowanie przestrzenne” i „Czym jest Studium”.

 

2

Zapoznaj się z kartą usługi

3

Wypełnij formularz

4

Złóż wniosek albo uwagę

Podstawowymi zasadami w planowaniu przestrzennym są występujące zależności i różnice między dokumentami planistycznymi:

 • Studium obejmuje swoimi granicami całe miasto, czyli każda działka jest objęta Studium. W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023r. Studium traci moc z dniem 31 grudnia 2025 roku. Studium zostanie zamienione nowym aktem planowania przestrzennego Planem Ogólnym opracowywanym również w granicach całego miasta.
 • Plan miejscowy sporządza się dla danego obszaru w związku z tym całe miasto nie ma pokrycia planami miejscowymi – to obrazuje ta mapa.
 • Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a plan miejscowy tak. Plan Ogólny, który zastąpi Studium będzie aktem prawa miejscowego.
 • Ustalenia planu miejscowego nie mogą naruszać ustaleń Studium, nie odwrotnie. W związku z tym Studium jest dokumentem nadrzędnym i wyznacza kierunki zagospodarowania terenu. Ta zasada nie zmieni się po zastąpieniu Studium planem ogólnym.
 • Plan miejscowy jest bardziej szczegółowy niż Studium i ustala przeznaczenie terenu oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy.
 • Studium jak i plan miejscowy jako kompletne dokumenty składają się z tekstu i rysunku. Studium posiada dwa rysunki jeden to mapa kierunków – czyli planów na przyszłość, a druga to mapa uwarunkowań – czyli stanu istniejącego w momencie sporządzania opracowania.
 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023r. wprowadza szeroką cyfryzację całego procesu planistycznego. Zmieni się wygląd przyszłych aktów planowania przestrzennego, które będą miały wyłącznie postać cyfrową.
Wypełnij formularz.

AP-17 wniosek/ uwaga dotycząca aktu planowania przestrzennego (APP)

Ten wniosek składa się w przypadku gdy:

 • plan miejscowy obowiązuje – chcesz zaproponować zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • nie ma planu (lub innego aktu planowania przestrzennego) a chcesz aby został sporządzony na danym terenie,
 • chcesz złożyć uwagę do projektu planu, który obecnie jest w trakcie tzw. procedury wyłożenia do publicznego wglądu takie plany znajdują się tutaj pamiętaj, aby uwaga była złożona w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu w przeciwnym razie nie będzie mogła być brana pod uwagę w formalnej procedurze.
 • gmina podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu i ogłosiła o możliwości składania wniosków/propozycji/oczekiwań, wyznaczając termin na ich składanie, jeszcze przed opracowaniem projektu planu.
 • Uwaga: musisz oznaczyć jakiej procedury dotyczy Twój głos. (który rodzaj wniosku albo uwaga do wyłożonego, konsultowanego dokumentu)
Do 31 maja można było składać wnioski do mpzp dla części Mysłowic zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia br.. Obecnie trwają konsultacje ws.uchwały krajobrazowej. Otwarte spotkania odbęda się w Urban Labie 14 i 28 czerwca o godz.16:00
szczegóły